ارزش های بنیـادین

و فرهنـگ سازمانـی پایادیـس

ارزش های ما در حوزه منابع انسانی:

  1. پایادیس (به معنی مکان پایدار)، جامعه ای است از انسان هایی با دیدگاه های متفاوت و (شاید) متضاد که توسعه (پایدار) را در گروی تضارب آراء و بزرگداشت اصیل ترین وجه تمایز انسان از سایر موجودات که “گفتگو” و “تعامل” است، می دانند. این نگاه، اصیل ترین تعریف از مفهوم “احترام” است.
  2. ما در پایادیس به “یکپارچگی کلام و عمل” به عنوان اصل بنیادین دست یابی به شادی و موفقیت فردی وجمعی اعتقاد داریم و برای پاسداشت این گوهر ارزشمند، پیمان “تمامیت” بسته ایم.
  3. دست یابی به هوشمندی، چابکی و واکنش مناسب و به موقع به تغییرات محیطی را در پایادیس، از طریق حذف به موقع هر گونه “ناکاملی” و “عدم تمامیت” هر روز و هر جا، تمرین می کنیم.
  4. ما در پایادیس، برای تحول و توسعه فردی خود و همکاران مان، مجدانه می کوشیم.

ارزش های ما با محوریت کارفرمایان:

  1. ما در پایادیس برای بهبود مستمر و نوآوری در فرآیندهای انجام کار، مجدانه می کوشیم.
  2. مشتری در کانون فعالیت های ارزش آفرینی اقتصادی پایادیس قرار دارد و برای مشعوف کردن وی و فراتر از چارچوبه های قراردادی، تا زمانی که سودآوری بلندمدت سازمان تحت الشعاع قرار نگیرد، با تمام توان می کوشیم.
  3. ما در پایادیس، ارزش های بنیادین و “بی زمان” معماری را از “آرایش” مبتنی بر سلیقه و “روندهای گذرا” تفکیک کرده و برای خلق آنها می کوشیم.
  4. توجه به اصول و معیارهای توسعه پایدار، در بطن راهکارهای ساختمانی پیشنهادی پایادیس قرار دارند